INNGLASSING AV BALKONGER

INTERESSE-KARTLEGGING

Med bakgrunn i sak på siste årsmøte, gjennomfører Styret en kartlegging av hvor mange som er interessert i innglassing av sin (-) balkong (-er).

Styret gjør oppmerksom på at det ikke er besluttet at balkonger kan innglasses. En eventuell positiv beslutning må i første omgang vedtas på et årsmøte. Dersom positiv beslutning vedtas på årsmøtet, må det deretter sendes en byggesøknad til Skedsmo kommune. Det er ikke gitt at byggesøknad innvilges av Skedsmo kommune, jfr. kommunens foreløpige tilbakemelding.

Videre gjøres det oppmerksom på følgende:

  • Pris som oppgis her er basert på tilbud innhentet av forslagstiller i 2017
  • Pris som oppgis her er basert på den minste balkongen i Sameiet. Sameiet har ulike balkongløsninger, så det må for større/andre balkonger forventes en høyere pris en angitt
  • Ved eventuell positiv beslutning på årsmøte, og innvilget søknad fra Skedsmo kommune, gjelder følgende forutsetninger:
    • Alle kostnader for innglassing dekkes i sin helhet av den enkelte seksjonseier
    • Alle øvrige kostnader (arkitekt, fasadetegninger, gebyr til kommunen etc.) fordeles på, og dekkes i sin helhet av de seksjonseierne som skal ha innglassing ved søknadstidspunktet.
    • Alle fremtidige vedlikeholds- og reparasjonskostnader dekkes i sin helhet av den enkelte seksjonseier.

Avhengig av hvor mange som ønsker innglassing ved søknadstidspunkt, og hvordan prisøkningen har vært de to siste årene, anslås det at prisen for å innglasse en balkong ligger på et sted mellom kr. 55.000,- og kr. 65.000,-.

Seksjonseiere som er interessert må melde sin interesse skriftlig til Styret innen 25. oktober 2019, ved å benytte e-post: kanalveien@styrerommet.net