BEBOERREGLEMENT

BEBOERREGLEMENT

 

KANALVEIEN SAMEIE - LILLESTRØM

 

Generelt

1. Disse beboerreglene inneholder regler og opplysninger som ivaretar hensynet til sameiets drift, samt sikring mot unødvendige skader, tap og utgifter. De er i tillegg ment å være en veiledning i “god naboskikk”.

2. Av sameiets vedtekter fremgår det at hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av beboerreglementet fastsatt av sameiet. Hver sameier har ansvar for å påse at den/de som bebor dennes leilighet, er informert om og overholder beboerreglene.

3. Beboerne plikter å rette seg etter beboerreglene til enhver tid og er ansvarlig for at reglene overholdes av alle husstandsmedlemmer og deres besøkende

4. Styrets medlemmer plikter å påse at beboerreglene blir overholdt. Videre er vaktmesteren bemyndiget av styret til å påse at reglene overholdes.

5. Eventuelle brudd på beboerreglene forutsettes i første omgang ordnet opp ved direkte kontakt mellom de berørte parter. Dersom dette ikke fører fram, tas forholdet skriftlig opp med sameiets styre. Kun skriftlige klager blir behandlet.

Ro og orden

6. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor egen leilighet, som ikke må brukes slik at naboene sjeneres.

Musikk- og sangundervisning tillates bare etter skriftlig samtykke fra naboene og styrets godkjennelse. Lyd-/musikkanlegg må benyttes med varsomhet da bassen forplanter seg i betongen. Mellom kl. 23.00 og kl. 08.00 må det vises særlig hensyn.

7. Det må utvises hensynsfullhet ved boring, banking og bruk av annen støyende redskap. Slik aktivitet skal legges til et tidspunkt på dagen når det er til minst sjenanse for de øvrige beboere. På søndager, helligdager og offentlige høytidsdager skal det utvises særlig hensynsfullhet. Overnevnte aktiviteter skal ikke foregå over et lengre tidsrom uten at naboene har akseptert dette på forehånd.

8. Vaskemaskiner, sentrifuger, tørketromler og oppvaskmaskiner som støyer slik at andre beboere sjeneres, bør ikke brukes mellom kl. 23.00 og 08.00. Husk å påse at alle nevnte maskiner er plassert riktig og er i vater.

Leilighetene

9. Leilighetene må holdes oppvarmet på en slik måte at vann og avløp ikke fryser.

10. Den enkelte seksjonseier har ikke rett til å endre utvendige fasader, foreta bygningsmessige forandringer eller installasjoner uten styrets samtykke, jfr. vedtektene.

11. Maling av taket / balkongen over er ikke tillatt da dette anses som fasadeendring.

12. Det er det den enkelte beboers ansvar å sørge for at renner og sluk på terrassene holdes i en slik stand at de ikke hindrer fritt utløp av vann.

13. Blomsterkasser og blomsterpotter på terrassen er den enkelte beboers ansvar.. Blomsterkassene skal monteres på balkongkantens innside pga sikkerhet.

14. Vanning av blomsterkasser og/eller blomsterpotter må gjøres med varsomhet, slik at vann ikke renner ned til naboene under. Bruk av slange for vanning og spyling på terrassene, er ikke tillatt.

15. Tørking av tøy på terrassene kan bare skje dersom dette ikke er til sjenanse for naboene. Tøyet kan henges under gelender høyde. Det er ikke tillatt å montere tørkesnorer oppunder tak på ovenforliggende balkong.

16. Grilling på terrassene er tillatt så fremt det skjer med gass- eller elektrisk grill, og uten sjenanse for naboer. Beboerne er selv ansvarlige for evt. skader som følge av uriktig bruk av grill på terrassene. Bruk av engangsgrill er forbudt.

17. Markiser og utvendig screen er tillatt i henhold til de spesifikasjoner som styret har vedtatt, jfr. Infoskriv fra vår valgte leverandør Lady Persienneindustri AS.

18. Det er forbudt å sette opp parabol uten godkjennelse fra styret, jfr. § 2 i vedtektene. Søknad må skje skriftlig.

19. Beboere har ansvar for at ingen kaster leker eller andre gjenstander ut av vinduer eller ut fra terrassen.

20. Søppel må ikke oppbevares på terrassene eller i annet fellesareal.

Oppgangene og fellesområder

21. Inngangsdørene til oppgangene, boder og søppelrom skal alltid holdes låst. Ved anrop på porttelefonen skal den enkelte beboer kun slippe inn personer som man har til hensikt å slippe helt inn i sin egen bolig. Postbud og lignende har egen nøkkel.

22. Det er ikke tillatt å hensette søppel, barnevogner, sykler, og lignende i oppgangene og på svalgangene. Husk rømningsvei ved brann! Barnevogner, sykler og lignende skal plasseres i beboernes egen bod.

23. De som ønsker å ha blomster og matter på gulvet i gangen, er selv ansvarlige for renholdet rundt disse og påse at de ikke er til hindring for vanlig ferdsel og rømningsvei. Vaktmester rengjør ikke under boboernes blomter og matter i ganger, ta derfor matten inn i leiligheten på vaktmesterens rengjørignsdag.

24. Den enkelte beboer sørger selv for at postkasse er merket med standard navneskilt. Skilt til postkasse ønskes å være ensartet i sameiet, og bestilles av den enkelte fra www.posten.no.

Oversikt for navneskilt ved ringetablå ajourholdes av styret, beboerne melder endringer til styret.

25. Enhver forurensning/forsøpling av fellesarealer er forbudt. Søppel samles sammen av den enkelte beboer, pakkes inn i plastposer og kastes i søppelsjaktene. Det er ikke tillatt å klatre i plantestativene på fellesarealene.

26. Det er forbudt å røyke i innendørs fellesarealer, inkludert garasjeanlegget. Det er heller ikke lov å kaste sigarettsneiper fra terrassene eller på fellesområdene.

27. Fellesareal er til glede for alle beboerne i sameiet. Forlat dem derfor i den stand du selv ønsker å finne dem.

28. Leking med ball på ute-fellesarealet er ikke tillatt. Sykling på gangveier og gressplen er forbudt.

29. Vaktmester klipper alle plener og vedlikeholder grøntareal med trær og busker.

Kjellerganger og boder

30. Det er forbudt å hensette gjenstander i kjellergangene. Det er strengt forbudt å lagre brannfarlige eller illeluktende stoffer/kjemikalier i kjellerbodene. NB! Det er ikke tillatt å lagre gassbeholdere i kjellerboder, de kan lagres ute på terrassen.

Søppelanlegg/søppelrom og rom for oppsamling av papir

31. Søppelanlegget må kun brukes til vanlig husholdningsavfall pakket ned i sammenknyttede bæreposer eller pakket forsvarlig på annen måte. Det må ikke kastes pakker eller gjenstander som kan sette seg fast i sjaktene. Det er forbudt å sette søppel ved siden av sjaktene.

32. Større gjenstander som for eksempel TV-apparater, vaskemaskiner og kjøleskap må man få bortkjørt for egen regning. Slike ting skal ikke plasseres i søppelrom eller fellesarealer. Elektriske artikler og glass/flasker skal ikke hensettes eller kastes i søppelrommene. Elektriske artikler kan leveres i elektriske butikker, og glass/flasker skal kastes i kommunens glassbeholdere.

33. Søppelrommet skal låses når du forlater rommet.

34. Papir skal legges i containerne i rommet for papirinnsamling. NB! I dette rommet skal det kun kastes papir og papp. Husk alltid å låse døren når du forlater rommet.

Garasjeanlegget

35. Garasjeporten og alle dører som fører inn til garasjen skal til enhver tid holdes lukket og låst.

36. Ikke la uvedkommende få se kodene/telefonnumrene til garasjeportene.

37. Barn og ungdom har ikke lov til å bruke garasjeanlegget som lekeplass eller oppholdssted.

38. Garasjeplassene skal ikke benyttes til oppbevaring av esker, gjenstander,material,el. Styret gis myndighet til å fjerne dette, dersom beboer etter anmodning ikke tar dette vekk.

Dyrehold

39. Dyrehold er tillatt så fremt dette ikke medfører urimelig sjenanse for naboer. Det er båndtvang hele året på sameiets fellesarealer.

40. Beboere med ansvar for dyr plikter straks å fjerne dyrets ekskrementer fra sameiets fellesarealer. Fellesområdene i atriumene skal ikke benyttes til lufting av dyr. Hvis uhellet først er ute skal ekskrementene fjernes umiddelbart med hundepose eller lignende. Posen skal selvfølgelig kastes i nærmeste søppelkasse.

41. Det er ikke tillatt å la dyret gjøre fra seg rundt hoveddørene til oppgangene eller på søylene ved inngangsdørene.

42. Styret kan nekte den enkelte beboer retten til å holde husdyr hvis en eller flere av disse reglene blir brutt. Katter skal, i likhet med hund, være i bånd på fellesområdene. Overtredelse meddeles styret.

Eierskifte

43. Beboere som selger eller leier ut sin leilighet plikter å melde dette til sameiets styre samt forretningsfører. Ved utleie er eier ansvarlig for at leietaker følger sameiets vedtekter og beboerregler.