INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

      

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

 

Instruks for valgkomiteen i Kanalveien Eierseksjonssameie

1. Valgkomiteen består av to personer som foreslås og velges av årsmøtet. Medlemmer av styret kan ikke velges inn i valgkomiteen. Medlemmer i valgkomiteen skal velges blant seksjonseierne i Sameiet.

2. Valgkomiteen velges for ett år av gangen. Gjenvalg er mulig. I den grad det er mulig er det ønskelig med en viss kontinuitet, og derfor kan valgkomitéen innstille seg selv til gjenvalg.

3. Valgkomitéen konstituerer seg selv og utnevner selv sin leder etter årsmøtets avslutning. Valget av leder meddeles Sameiets styre. Valgkomiteens leder kaller inn til møter i valgkomiteen, og gjennomgår denne instruksen for arbeidet.

4. Valgkomitéens oppgave er i forkant av årsmøtet å fremme forslag på kandidater til de tillitsverv i Kanalveien Eierseksjonssameie som er på valg i styret. Alle medlemmer av det sittende styret skal forespørres om de ønsker å stille til gjenvalg. Dersom valgkomitéen velger å ikke innstille en person som selv ønsker å fortsette i sitt verv, skal vedkommende varsles om dette. Valgkomiteen skal gjennomføre 1 til 1 samtale med alle aktuelle kandidater.

5. Valgkomitéen skal forvisse seg om at de kandidater som det er fremmet forslag på, er valgbare og at de forespørres om de er villig til å påta seg tillitsverv.

6. Valgkomitéen skal søke å få med styremedlemmer som er godt kvalifiserte og engasjerte i forhold til oppgaven, samt ta rimelig hensyn til fordeling mellom kjønnene. I tillegg bør valgkomiteen se etter kompletterende egenskaper hos kandidatene ved forslag til sammensetning av styre.

7. Kommer det frem opplysninger av betydning om en eller flere av de foreslåtte kandidater etter at innstillingen er avgitt, skal valgkomitéens leder innkalle valgkomitémedlemmene til møte for eventuell endring i innstillingen.

8. Valgkomitéens konkrete innstilling bør være styret i hende senest 6 uker før ordinært årsmøte, evt. etter avtale med styret. Dette for at innstillingen og forslaget skal komme med i innkallingen til årsmøtet.

9. Valgkomitéen redegjør for sin konkrete innstilling på årsmøtet.

10. Årsmøtet kan fremsette forslag til andre kandidater i tillegg til de som er innstilt av valgkomitéen.

11. Årsmøtets valgte møteleder styrer den påfølgende debatt, og leder gjennomføringen av selve valget.